توی ادبیات قرارداد هرچیزی که زبان دو طرف قرارداد رو به هم نزدیک کنه مینویسیم. اینکه استارتاپ چی هست و ما کی هستیم و اینجا چه خبره و .. هر واژه ای که ممکنه توی قرارداد کمی گنگ باشه رو اینجا توضیح دادیک