توی بخش سوم قرارداد در خصوص این صحبت میکنیم که این قرارداد برای چی نوشته شده و چه خدماتی توسط ما ارائه میشه