تامین پیش نیازهای شخصی هر فاندر

استارت آپ دانمارک برای افراد خوداشتغال است و فقط شهروندان غیر اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) و غیر EEA (منطقه اقتصادی اروپا) و غیر سوئیسی می توانند درخواست دهند.

حداکثر سه شهروند غیر اتحادیه اروپا، غیر اتحادیه اروپا و غیر سوئیسی می توانند یک طرح تجاری را به صورت تیمی ارائه کنند. اگر طرح کسب و کار توسط پنل متخصص استارتاپ دانمارک تایید شود، متقاضیان باید به صورت انفرادی برای اقامت و اجازه کار از مقامات مهاجرت درخواست دهند.

تامین پیش نیازهای استارتاپ

  • بیزینس پلن
  • حداقل محصول آماده ورود به مارکت
  • پیچ دک
  • رزومه فاندرها
  • فایل پیش بینی مالی