آژانس تصدی هلند (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland، RVO) ارزیابی خواهد کرد که آیا بیزینس شما “نوآورانه” است یا خیر. به منظور تعیین این موضوع، باید شرایط زیر را حداقل برآورد کرده باشید:

1. بیزینس شما یک بیزینس جدید در هلند باشد.
2. بیزینس‌تان تکنولوژی جدیدی برای تولید، توزیع و یا بازاریابی محصول یا خدمات در هلند را درگیر کند.
3. بیزینس‌تان رویکرد سازمانی و فرآیند نوآورانه جدیدی داشته باشد و از روش‌های جدید برای توسعه کسب و کار استفاده کند.

در صورتی که شما موفق به برآورد حداقل یکی از شرایط فوق باشید، بیزینس شما به عنوان یک بیزینس نوآورانه شناخته می‌شود. پس از شناسایی بیزینس شما به عنوان یک بیزینس نوآورانه، آژانس تصدی هلند (RVO) به شما کمک خواهد کرد تا از طریق برخی از برنامه‌ها و سرویس‌های خود به رشد و توسعه کسب و کار خود بپردازید.