همکاری با یک فاسیلیتاتور برای استارتاپ هایی که درخواست اقامت در هلند دارند ضروری است. این الزام متکی به یک توافق مشترک بین استارتاپ و فاسیلیتاتور است و فاسیلیتاتور باید سابقه ای قابل قبول در راهنمایی استارتاپ ها داشته باشد. لازم به ذکر است که فاسیلیتاتور نباید در حال ورشکستنگی باشند.