در مسیر استارتاپ ویزا - منتور استارتاپ ویزا - استارتاپ ویزا کانادا

یکی از شرایط مهاجرت از طریق استارتاپ پیدا کردن شرکت‌های سرمایه گذاری است. شما باید تایید تمایل به سرمایه گذاری یکی از شرکت‌های سرمایه گذاری را برای پروژه استارتاپی خود را داشته باشید و این شرکت‌ها به سه دسته کلی انکوباتور، آنجل و ریسک پذیر تقسیم می‌شوند. انواع شرکت‌های سرمایه گذاری استارتاپ شرکت‌های انکوباتور با […]

Read More