در مسیر استارتاپ ویزا - منتور استارتاپ ویزا - استارتاپ ویزا کانادا

حریم خصوصی در تیم ویزارود

  1. تعریف اطلاعات محرمانه

اطلاعات محرمانه تحت این موافقتنامه شامل کلیه اطلاعات، اسناد، سیستم‌ها، فرآیندها، مالکیت معنوی، اسرار تجاری، طرح‌های تجاری، استراتژی‌های جمع‌آوری سرمایه، طرح‌های توسعه محصول، فرمول‌های علمی، الگوریتم‌ها و غیره خواهد بود که توسط هر یک از طرفین (“طرف افشاکننده”) به طرف دیگر (“طرف دریافت کننده”) به هر شکلی، اعم از شفاهی یا کتبی، که یا به عنوان محرمانه تعیین شده باشد یا ماهیت آن، محرمانه فرض شود.

 

  1. تعهدات عدم افشا و عدم استفاده

طرف دريافت كننده متعهد مي شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم هيچ اطلاعات محرمانه اي را كه از طرف افشا كننده دريافت مي كند، بدون رضايت كتبي طرف افشا كننده در اختيار اشخاص ثالث قرار ندهد و با اين اطلاعات با همان دقتي كه اطلاعات محرمانه خود دارد رفتار كند. طرف دريافت كننده اطلاعات محرمانه را فقط به منظور ارائه يا دريافت خدمات راهنمايي مندرج در اين موافقتنامه و بدون هدف ديگر استفاده خواهد كرد.

طرفین قرارداد حاضر متعهد به عدم افشای اطلاعات اعم از اطلاعات محرمانه، شخصی و تجاری، معاملات مشتریان، قیمت گذاری، راهبردهای بازاریابی، برنامه ها و اهداف مندرج در اسناد کسب و کار می باشند. همچنین :

  • همچنین مفاد قراردادهای منعقده میان تیم کارآفرین و مشتریانشان که طرفین قرارداد به صورت رسمی یا غیر رسمی، مکتوب، شفاهی یا از طرق مجازی نظیر نرم افزارها یا ابزارهای الکترونیکی، بدون واسطه یا با واسطه در اختیار دارند را شامل می شوند.
  • همچنین مفاد قراردادهای منعقده میان تیم ویزارودز و مشتریانشان که طرفین قرارداد به صورت رسمی یا غیر رسمی، مکتوب، شفاهی یا از طرق مجازی نظیر نرم افزارها یا ابزارهای الکترونیکی، بدون واسطه یا با واسطه در اختیار دارند را شامل می شوند.

طرفین قرارداد حاضر، بی هیچ وجه اجازه ندارند بدون اخذ و تأییدیه رضایت صاحب اطلاعات، اطلاعات مندرج در متن این قرارداد و محتویات اطلاعات طرفین را در اختیار افراد غیر تحت هر عنوانی قرار دهند.

 

تعهدات محرمانه ای که توسط این موافقتنامه ایجاد شده است تا ابد به قوت خود باقی می ماند. این توافقنامه توسط قوانین استان انتاریو، کانادا اداره می شود.