در مسیر استارتاپ ویزا - منتور استارتاپ ویزا - استارتاپ ویزا کانادا

  سرمایه گذار فرشته چیست؟ بودجه سریال چگونه کار می کند؟ راه کیفی برای تامین مالی زمین از یک شرکت سرمایه واگذاری چیست؟ آیا تامین مالی جمعی به سادگی معتبر است؟ بیایید پنج مورد از حداکثر انواع رایج سرمایه گذاری استارت آپی را با هم کشف کنیم. هنگامی که پروژه شما شامل انواع سرمایه گذاری […]

Read More