در مسیر استارتاپ ویزا - منتور استارتاپ ویزا - استارتاپ ویزا کانادا

سرمایه اولیه چیست؟ اصطلاح سرمایه اولیه به نوع تامین مالی مورد استفاده در تشکیل یک استارت آپ اشاره دارد. معمولاً به صورت متناوب برای سهامی در سازمان یا برای سهمی از درآمد یک محصول سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران غیردولتی تأمین می‌شود.. بیشتر سرمایه اولیه ای که یک سازمان افزایش می دهد ممکن است از منابع نزدیک […]

Read More

  سرمایه گذار فرشته چیست؟ بودجه سریال چگونه کار می کند؟ راه کیفی برای تامین مالی زمین از یک شرکت سرمایه واگذاری چیست؟ آیا تامین مالی جمعی به سادگی معتبر است؟ بیایید پنج مورد از حداکثر انواع رایج سرمایه گذاری استارت آپی را با هم کشف کنیم. هنگامی که پروژه شما شامل انواع سرمایه گذاری […]

Read More